Ledenvergadering hv Ons Vermaak

terug naar overzicht

Woensdag, 15 februari 2012

Op 12 maart zal de jaarlijkse algemene leden vergadering worden gehouden.

Ledenvergadering van hv “Ons Vermaak”

De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 12 maart 2012 in zalencentrum de Hanzestad IJsseldijk 12 te Kampen. Aanvang 19:30 uur.

1. Opening

2. Bestuursmededelingen/ingekomen stukken

3. Aandacht voor leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn

4. Verslag ledenvergadering 2011

5. Jaarverslag secretaris 2011

6. Jaarverslag 2011 en begroting 2012 van de penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Vaststellen contributie 2013

9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is de heer H. van Winsum. H. van Winsum houd zich bezig met technische zaken rond de wateren en heeft regelmatig contact met de gemeente, we zijn dan ook erg blij dat H. van Winsum zijn bestuursfunctie wil voortzetten. De heer R.E. de Wolf is aftredend en niet herkiesbaar. R.E. de Wolf heeft de bestuursverslagen de afgelopen vier jaar verzorgd. Verder was hij afgevaardigde van Ons Vermaak bij Regionaal viswaterbeheer IJssel, Vecht en Zwartewaterdelta. De heer D.M.A. Noppert ziet i.v.m. drukke werkzaamheden geen mogelijkheid om zijn bestuursfunctie voort te zetten. Wij betreuren dat de heren de Wolf en Noppert stoppen met hun bestuursfunctie.

De heer R.Jongman heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. De heer Jonkman heeft eerder ook al deel uitgemaakt van het bestuur en is daarna ook altijd erg betrokken gebleven bij het bestuur.

Het bestuur bestaat nu uit 8 personen (er van uitgaand dat de heer H van Winsum en de heer R. Jonkman woorden aanvaard in de vergadering) en dat is niet wenselijk daar een bestuur uit een oneven aantal behoort te bestaan. Wij zoeken daarom nog een bestuurslid, mocht u/jij interesse hebben meld u dan even bij de bestuurstafel.

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering ingebracht worden.

10. Pauze met loten verkoop en een presentatie over vliegvissen van Sjoerd Siemensma

11. Verloting

12. Rondvraag

13. Sluiting
LET OP! Belangrijke informatie!!!


Bij de ingang kan er naar uw VISpas van hv “Ons vermaak” worden gevraagd, vergeet deze dus niet.Hier volgen wat belangrijke data:

• In het voorjaar wordt er weer een jeugdcursus georganiseerd, kinderen hoeven hiervoor niet lid te zijn!! (bedoeld voor kinderen van groep 7+8 van de basisschool, opgeven kan via de site)

• 8+9 juni karper wedstrijd (opgeven is mogelijk vanaf 5 mei 08.00 uur)

• 3 juli witvis wedstrijd in het park voor iedereen.

• 15 september forellen wedstrijd in de Dompekolk.

• 13 oktober snoekbaars wedstrijd op de IJssel.

• 13 november snoek wedstrijd in het Noorddiep.